สำหรับอัตราลงทะเบียนจะรวม 

- การเข้าประชุมในส่วนวิชาการที่จัดให้ ได้ร่วมพิธีเปิด เอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และร่วมประชุม

lunch symposium.

 

การยกเลิกการลงทะเบียน 

- การขอยกเลิกก่อนวันที่ 30 เมษายน 2560 จะคืนเงินร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน

- ไม่คืนเงินหากมีการขอหลังจากวันที่ 30 เมษายน 2560

 

* WORKSHOP LIST: (กำหนด 40 ที่นั่ง /workshop) ลงได้ท่านละ 1 workshop เท่านั้น
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560)

(1) Ventilating ARDS patients

(2) Non-invasive ventilation

(3) Home ventilator

ลงทะเบียน Online

Wild Blue Co., Ltd. 

Tel +662 714 2590 - 1, Fax. +662 714 2656

E-mail: tsccmconference@gmail.com